top of page

การทำแป้ง Focaccia

หลักในการทำแป้งของ #Focaccia ก็คือ ตอนเอาลงถาดอบจะใช้นิ้วกดขยายแป้งจนเต็มถาด จะไม่ดึงหรือคลึงแป้ง ให้ใช้แค่วิธีใช้นิ้วกดอย่างเดียว และส่วนมากเกือบทุกสูตรจะใช้น้ำมันมะกอกเยอะ เพราะนี่คือเสน่ห์ของโฟคัชช่า
Search By Tags
Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page